איך מתחילים הליך גירושין?

הליך גישור במשפחה

איך מתחילים הליך גירושין?

הליך גירושין יכול להיעשות בהסכמה או ללא הסכמה בין הצדדים, שכן במקרים רבים בני הזוג לא מצליחים להסכים לגבי הרצון להתיר את קשר הנישואין ביניהם. במצבים שבהם הגירושין נעשים ללא הסכמה, הצד המעוניין בפירוק ברית הנישואין נדרש להוכיח כי קיימת עילה המצדיקה מתן גט על ידי הבעל או קבלתו על ידי האישה. 

קיימים שני סוגים של עילות המצדיקות נתינה או קבלה של גט באופן שהינו חד צדדי: עילות אובייקטיביות, אשר מונעות מבני הזוג את היכולת לנהל מערכת זוגית תקינה ועילות סובייקטיביות אשר מהותן התנהגות פוגעת מצד בן זוג אחד כלפי בן הזוג האחר. 

איך מתחילים הליך גירושין בהסכמה?

כאשר בני הזוג תמימי דעים בנוגע לגירושין ועל יתר הנושאים הנלווים להם, כגון תשלום מזונות והסדרי השהות, מדובר בהליך קל, פשוט ומהיר יחסית בהשוואה להליך גירושין שנעשה ללא הסכמה. במצב כזה, בפני הזוג כמה אפשרויות: הצדדים יכולים לפנות אל עורך דין לענייני גירושין על מנת שיערוך עבורם במשותף הסכם גירושין בהסכמה; הצדדים יכולים לפנות כל אחד לעורך דין נפרד על מנת שיערוך עבורם הסכם גירושין; הצדדים חלוקים בנוגע לחלק מהנושאים ופונים אל עורך דין לענייני גירושין משותף או לעורכי דין נפרדים, על מנת שאלו יסייעו להם להגיע להסכמות; הצדדים עורכים הסכם גירושין באמצעות מגשר גירושין, שיפשר ביניהם ויקיים את הליך הגישור. 

הליך גירושין בהסכמה כולל כמה שלבים, כאשר השלב הראשון מתייחס להסכמה בין הצדדים ביחס להליך הגירושין עצמו ולשאר הנושאים הכרוכים בו. בשלב השני, כאמור, הצדדים שוכרים עורך דין גירושין משותף או נפרד או מגשר גירושין שיסייעו בעריכת הסכם הגירושין. בשלב השלישי, על הצדדים להגיע להסכמות ביניהם ביחס לנושאים השונים שעומדים על הפרק ובכלל זה תשלום המזונות, משמורת על הילדים וכיוצא בזה. בשלב הרביעי, הצדדים נדרשים לערוך הסכם גירושין החתום על ידם. 

עד לא מזמן, בשלב זה הצדדים היו מביאים את ההסכם בפני בית הדין לענייני משפחה או לבית הדין הרבני על מנת שזה יאושר ולפתוח במקביל תיק בבית הדין הרבני לצד תשלום האגרה. בשלב זה, להוציא מקרים חריגים שבהם הדיינים הורו על תקופה שבה ייבדק האם קיים סיכוי לשלום בית ולהצלת הנישואין, בית הדין קבע מועד שבו ייערך טקס הגירושין והסתיים ההליך. 

אולם, ביולי 2016, נכנס לתוקפו חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה-2014, הקובע כי "המבקש להגיש לערכאה שיפוטית תובענה בעניין של סכסוך משפחתי יגיש תחילה לערכאה השיפוטית בקשה ליישוב סכסוך; הבקשה לא תכלול טענות או עובדות בקשר לסכסוך או בקשר לסמכות השיפוט של הערכאה השיפוטית".

כלומר, החוק מחייב את הצדדים לתת הזדמנות להליך של גישור. במהלך התקופה שבה מתקיימות פגישות הגישור, הצדדים אינם רשאים להגיש תביעת גירושין או לתבוע בענייני הנלווים (חלוקת רכוש, מזונות וכדומה). עם זאת, ניתן להגיש בקשות לסעדים זמניים או דחופים, כגון בקשה לצו מניעה, צו עיכוב יציאה מהארץ וכיוצא בזה. 

גירושין בהסכמה עדיפים על פני הליך גירושין ללא הסכמה ולהם יתרונות רבים: מדובר בהליך פשוט ומהיר שחוסך זמן וכסף ומבטא את הסכמתם ובחירתם החופשית של הזוג. כמו כן, בשל מהותו, הליך גירושין בהסכמה מצמצם את הכאב והסבל שנגרם לילדים ומאפשר להורים להתמקד בשיקום המצב. 

איך מתחילים הליך גירושין ללא הסכמה?

גם במסגרת הליך גירושין בהיעדר הסכמת אחד הצדדים, נדרש לפתוח תיק ליישוב הסכסוך. זאת, ללא תלות בשאלה האם בני הזוג מעוניינים ביישוב הסכסוך באמצעות גישור. לאחר פתיחתו של התיק ליישוב הסכסוך, על הצדדים להמתין 60 יום ורק לאחר מכן הצד המעוניין להתגרש רשאי להגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני. לתביעה זו התובע יכול לכרוך עניינים הנלווים לגירושין, כגון משמורת, חלוקת רכוש, מזונות אישה וכיוצא בזה. 

על התובע המעוניין בפירוק הגירושין, להוכיח את קיומה של עילת גירושין המצדיקה לחייב את הבעל לתת גט או את האישה לקבלו. כך למשל, ניתן להעלות טענה לבגידה, לעקרות, להתנהגות פוגענית מהצד השני או טענה של "מורדת". כמו כן, על התובע לגבות את העילות בראיות מתאימות שיסייעו לדיינים להכריע את המקרה.

גירושין שלא בהסכמה מצד האישה

אחד מגדולי חכמי ההלכה, רבנו גרשום, ראה בנישואין בין הבעל לאישה כחוזה שניתן להשתחרר ממנו רק באמצעות קיומה של הסכמה הדדית בין הצדדים. לכן, במקרים שבהם האישה מסרבת לקבל את הגט מהבעל, לא ניתן לחייבה לעשות זאת. אף על פי כן, ההלכה מציינת מספר נסיבות חריגות שבהן ניתן לכפות על האישה לקבל את הגט. כמו כן, במקרים מסוימים שבהם ייקבע כי סירובה של האישה נובע מסיבה שאינה מוצדקת, הבעל עשוי לקבל היתר להתחתן פעם נוספת.

גירושין שלא בהסכמה מצד הבעל

לכאורה, כאשר הבעל מסרב למסור לאשתו את הגט, לא ניתן להכריח אותו לעשות כן. אף על פי כן, ישנן מספר נסיבות שבגינן בית הדין הרבני עשוי לכפות בכל זאת על הבעל לתת לאשתו את הגט, וזה יוגדר על פי ההלכה כ"גט מעושה". בעניין זה, חשוב לציין כי גט מעושה לא נותן לאישה את מבוקשה משום שהיא נשארת ספק מקודשת ולכן אינה פנויה להינשא לאחר.

כמו כן, סעיף 6 לחוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין) קובע כך: "ציווה בית דין רבני בפסק-דין סופי לכפות איש לתת גט פיטורין לאשתו או לכפות אשה לקבל גט פיטורין מאישה, רשאי בית משפט מחוזי, כתום ששים ימים מיום מתן הצו, לפי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, לכפות במאסר לציית לצו".

כלומר, החוק מאפשר לביהמ"ש להטיל על בעל שמסרב לתת גט לאשתו עונש מאסר, אשר יוצא לפועל במקרים שבהם בית הדין הרבני פסק כפייה על הבעל אך זה לא ביצע אותו בתוך שישה חודשים. עם זאת, חשוב לציין כי נדרשת פנייה של היועץ המשפטי לממשלה לבית המשפט המחוזי שבה יאשר את מאסרו של הבעל.  

פתיחת תיק גירושין

כאמור, פתיחת תיק גירושין בבית הדין הרבני באזור שבו מתגוררים בני הזוג ותשלום האגרה הנדרשת, הוא השלב הראשוני בהליך הגירושין. סעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), 1953 קובע כי "ענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם הייחודי של בתי דין רבניים". 

אף על פי שאת פתיחתו של תיק הגירושין ניתן לעשות רק בבית הדין הרבני, את יתר התביעות והדיונים הנוגעים לעניינים הנלווים לגירושין (למשל, תביעה למזונות, תביעת רכוש וכיוצא בזה), ניתן לערוך גם בבית הדין הרבני, אך גם בבית המשפט לענייני משפחה. יחד עם זאת, קיימים עניינים הכרוכים אוטומטית מעצם הגשת תביעת הגירושין והסמכות לדון בהם מסורה לביה"ד הרבני. 

כמו כן, בית הדין הרבני יכול לרכוש את הסמכות לדון בעניינים נוספים, במקרים שבהם בן הזוג שהגיש את תביעת הגירושין כרך לה את אותם הנושאים. אולם, חשוב לציין כי ישנם עניינים שאינם ניתנים לכריכה מטבעם, ביניהם מזונות קטין או עריכת ברית מילה. 

 

תחומי עיסוק המשרד

עוד מאמרים

כיצד מתרחש ניכור הורי מצד האם?

כיצד מתרחש ניכור הורי מצד האם?

ניכור הורי מצד האם כיצד מתרחש ניכור הורי מצד האם? בכדי לדעת כיצד מתרחש ניכור הורי מצד האם, תחילה חשוב להבין מהו בכלל ניכור הורי?

איך מונעים ניכור הורי?

איך מונעים ניכור הורי?

איך מונעים ניכור הורי? איך מונעים ניכור הורי? ניכור הורי זוהי תופעה המתרחשת כאשר ילדים להורים גרושים או פרודים מפגינים יחס עוין וחוסר נכונות ליצירת

ייעוץ בחינם

דילוג לתוכן